Звернення громадян

Конституція України (ст. 40, ст.55) 

Закон України “Про місцеве самоврядування”

Закон України “Про звернення громадян”

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України “Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Загальна декларація прав людини

Регламент роботи Охтирської міської ради

Положення про роботу «телефону довіри»у виконавчому комітеті Охтирської міської ради

 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 

Виконавчий комітет Охтирської міської ради 
42700, м.Охтирка, вул.Незалежності,11
Кабінет №6, 1-й поверх
E-mail:  zvern@omvk.sm.ua     телефон: (05446) 4-15-01

 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

З Р А З О К   
Міському голові
Кузьменку П.П.
або:               Заступнику міського голови
Охтирської міської ради
прізвище, ім’я, по батькові
заявника,
повна адреса проживання,
контактний телефон
З А Я В А
1. Викласти суть порушеного питання.
2. Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.
3. Зазначити, яка потрібна допомога.
До звернення (при необхідності) можуть бути долучені додаткові матеріали та копії документів, необхідних для розгляду та прийняття рішення.
                Дата Підпис заявника
 
Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою.
Звернення, що не відповідають вимогам вказаних Законів відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» розгляду не підлягають.

Можна також особисто звернутися до керівництва виконавчого комітету Охтирської міської ради відповідно до графіку прийому громадян з особистих питань.

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

1. Звернення, що адресовані міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, керівникам виконавчих органів міської ради централізовано реєструються в день їх надходження та направляються на розгляд  міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу їх повноважень та керівникам виконавчих органів міської ради відповідно до компетенції.
Звернення, які надійшли на електронну адресу міської ради та її виконавчого комітету, в т.ч. звернення громадян, приймаються, реєструються в день їх надходження та направляються на розгляд  міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу їх службових обов’язків та керівникам виконавчих органів міської ради відповідно до компетенції відділом звернень апарату міської ради та її виконкому.
2. Керівництво виконавчого комітету протягом однієї доби з дня надходження звернення або, як виняток, у триденний термін розглядає звернення і дає доручення щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненні питань.
3. У разі, коли доручення розгляду звернень дано кільком посадовим  особам (виконавцям),  головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою та є відповідальною за організацію виконання (скликання), якщо в дорученні не обумовлено інше. Всі інші виконавці обов’язково засвідчують факт роботи із зверненням службовими записками, інформацією, візуванням підготовленого проекту відповіді.
4. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, повторні звернення, а також такі, що надійшли від органів влади вищого рівня, розглядаються першими керівниками міської ради та виконавчого комітету особисто.
5. Звернення громадян розглядаються у порядку та терміни, визначені законодавством, але не більше ніж у місячний термін з дня їх реєстрації. В окремих випадках особи, які давали доручення, можуть скоротити термін розгляду або продовжити його, якщо можливість такого продовження визначена нормативними актами, які регулюють питання, підняті у зверненні, або необхідність продовження викликана об’єктивними обставинами, що унеможливлюють розгляд по суті у місячний термін. У випадках, коли термін розгляду звернень продовжується, у проміжних відповідях вказуються причини, а також кінцевий термін їх виконання.
6. Звернення громадян, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, та доручення  із зазначенням «терміново», виконуються у 2- денний термін з дня отримання їх виконавцем, якщо інший термін не зазначено в резолюції (дорученні).
7. Термін розгляду звернень, в яких порушуються питання, що можуть бути вирішені виключно виконавчим комітетом міської ради, не може перевищувати сорока п’яти днів від дня їх реєстрації.
Звернення, вирішення яких відноситься до виключної компетенції міської ради, розглядається відповідними виконавчими органами, постійними та тимчасовими депутатськими комісіями в термін, який не може перевищувати шість місяців від дня їх реєстрації.
8. Звернення громадян, які з об’єктивних причин не можуть бути вирішені в установлені діючим законодавством та цим регламентом терміни, ставляться на довгостроковий контроль до остаточного вирішення, про що повідомляється заявникам. Термін довгострокового контролю не може перевищувати 1 рік.
9. Пропозиції, заяви і скарги, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вирішення порушених у зверненні питань, або якщо з об’єктивних причин вирішити їх неможливо. Рішення про зняття з контролю пропозиції, заяви, скарги приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.
10. Відповіді про результати розгляду звернень підписуються керівництвом виконавчого комітету або керівниками виконавчих органів міської ради, яким давались відповідні доручення, до компетенції яких належить вирішення порушених питань. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладення мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
11. Звернення, оформлене без дотримання вимог, передбачених ст.5 Закону України «Про звернення громадян» повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
12.  Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень органів місцевого самоврядування, тоді в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
13. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Звіти про розгляд звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Охтирської міської ради

Рішення виконавчого комітету №13 – Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2020 рік

Рішення виконавчого комітет №20 – Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2019 рік

Рішення виконавчого комітету № 12 Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2018 рік

Рішення виконавчого комітету № 14 Про підсумок роботи із зверненнями громадян за 2017 рік

Рішення виконавчого комітету № 22 Про підсумок роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік

Рішення виконавчого комітету № 14 Про підсумок роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік

Чат-бот Гаряча лінія