Виконавчий комітет

Статус і повноваження виконавчих органів міської ради

Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші утворені міською радою виконавчі органи.
У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:
 • соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
 • бюджету, фінансів і цін;
 • управління комунальною власністю;
 • житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв`язку;
 • будівництва;
 • освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту;
 • регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;
 • соціального захисту населення;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи;
 • адміністративно-територіального устрою;
 • забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • відзначення державними нагородами України;
 • інші повноваження.
Організаційно-процедурні питання діяльності виконавчих органів міської ради, механізм підпорядкованості управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради по реалізації власних та делегованих органами виконавчої влади повноважень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради визначно Регламентом виконавчого комітету Охтирської міської ради.

Регламент виконавчого комітету

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Охтирської міської ради 
Розділ І. Загальні положення
1.1. Регламент виконавчого комітету міської ради (далі – Регламент)  відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчих органів міської ради, визначає механізм підпорядкованості управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради по реалізації власних та делегованих органами виконавчої влади повноважень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.
1.2.Регламент, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради (далі – виконавчий комітет).
Розділ ІІ. Виконавчі органи міської ради
2.1. Виконавчими   органами   міської ради є виконавчий комітет, управління, відділи та інші створені радою структурні підрозділи.
2.2. Виконавчий комітет – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
2.3. Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її повноважень у складі міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету та інших осіб за поданням міського голови з числа керівників виконавчих органів ради, представників громадськості, підприємств, установ і організацій міста.
Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
2.4. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади ¬– підконтрольним Сумській обласні державній адміністрації.
2.5. Виконавчий комітет:
2.5.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;
2.5.2. Координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
2.5.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб;
2.5.4. Приймає рішення з інших питань та здійснює інші функції надані йому законодавством відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради.
2.6. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова.  В разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих повноважень – один із заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
2.7. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом. Діяльність виконавчого комітету ґрунтується на засадах законності, гласності, колегіальності, поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів громади м. Охтирка, правової, організаційної та фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
Предметом діяльності виконавчого комітету, пов’язаної з державною таємницею, є виконання державних завдань та функцій щодо мобілізаційної готовності, життєзабезпечення населення міста в особливий період та забезпечення безперебійної роботи підприємств і організацій міста, які мають мобілізаційні завдання, в особливий період.
2.8. Для забезпечення повсякденного та оперативного управління соціально-економічним і культурним розвитком міста розподіляються обов’язки між міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету. Розподіл обов’язків здійснюється міським головою протягом одного місяця з дня набуття ним повноважень, шляхом видання відповідного розпорядження.
В розпорядженні, зокрема,  мають бути визначені функції та повноваження, закріплені безпосередньо за міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та  керуючим справами виконавчого комітету, перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, консультативних, дорадчих та інших  допоміжних  органів виконавчого комітету, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється зазначеними посадовими особами.
2.9. Порядок роботи і повноваження інших виконавчих органів міської ради визначаються положенням про відповідний виконавчий орган, що затверджується  відповідним рішенням міської ради.
2.10.  З метою   здійснення  на належному рівні власних та делегованих повноважень при виконавчому  комітеті утворюються  консультативні, дорадчі  та  інші  допоміжні  органи  і  служби   (ради, комісії, комітети, робочі  групи тощо).
2.11. Завдання, функції, повноваження, порядок роботи консультативних, дорадчих  та  інших  допоміжних  органів  і  служб визначаються відповідними положеннями, та разом з персональним  складом  затверджуються рішенням виконавчого  комітету або  розпорядженням міського голови.
2.12.  Консультативні, дорадчі  та  інші  допоміжні  органи  і  служби  організовують попередній розгляд питань, проекти рішень з яких виносяться на розгляд виконавчого комітету або оформлюються відповідним розпорядженням чи дорученням міського голови, здійснюють контроль за виконанням тих чи інших підзаконних нормативно-правових актів, надаючи відповідні рекомендації виконавчим органам, а також підприємствам, організаціям та установам різних форм власності, фізичним особам тощо.
Розділ ІІІ. Планування  роботи виконавчого комітету
3.1. Робота виконавчого комітету здійснюється за річними та квартальними планами, що затверджуються  виконавчим  комітетом.
3.2. Плани роботи виконавчого комітету мають містити:
3.2.1. Перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку міста, функціонування галузей господарського комплексу, розв’язанням проблем соціальної сфери тощо, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету, апаратних та інших нарадах при міському голові, нарадах при заступниках міського голови, секретарі міської ради, керуючому справами виконавчого комітету;
3.2.2. Перелік законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів  України, інших  органів державної виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку перевірки їх виконання;
3.2.3. Перелік основних організаційно-масових заходів, що  проводяться з  ініціативи міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради та за їх участі.
3.2.4. До річного плану роботи в обов’язковому порядку вносяться також питання:
– про план економічного і соціального розвитку міста, бюджет міста та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців;
– про роботу виконавчих  органів міської ради з виконання нормативно-правових актів органів державної виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;
– про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності міста та підприємств, що надають послуги з обслуговування багатоквартирних будинків та прибудинкових територій.
3.3. Річний план роботи виконавчого комітету готується і затверджується в такому порядку:
3.3.1. Керівники виконавчих органів міської ради на основі всебічного аналізу напрямків діяльності структурного підрозділу в термін до 20 листопада надають до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю пропозиції з питань, які вони вважають доцільними для внесення їх до річного плану роботи, відповідно до розділів плану, наданих відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.  Свої пропозиції щодо розгляду тих чи інших питань на засіданнях виконавчого комітету можуть надавати також керівники комунальних та інших підприємств, організацій установ, органи виконавчої влади.
Зазначені пропозиції, попередньо погоджені із заступниками міського голови,  секретарем міської ради або керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, надаються у друкованому вигляді та на електронних носіях.
3.3.2. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю в тижневий термін узагальнює пропозиції керівників виконавчих органів міської ради, складає проект річного плану, погоджує його з керуючим справами виконавчого комітету та готує проект рішення виконавчого комітету з цього питання, який погоджується заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, юридичним відділом та вноситься на розгляд виконавчого комітету.
3.4. Зміни до річного та квартальних планів роботи виконавчого комітету вносяться рішенням виконавчого комітету.
3.5. Додаткові  питання вносяться до затвердженого плану роботи виконавчого комітету міським головою за пропозицією керівників виконавчих органів міської ради за погодження відповідних заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
3.6. Виключення з плану роботи питань здійснюється за погодженням міського голови на підставі доповідної записки заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого справами  виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).
3.7. Контроль за виконанням річного плану роботи здійснюється керуючим справами виконавчого комітету. Контроль за підготовкою матеріалів та проведенням передбачених планом заходів покладається на заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
3.8. Про виконання плану роботи виконавчого комітету готується доповідна записка, що формується в такому порядку:
керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів надають заступникам міського голови,  секретарю міської ради та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків доповідні записки про виконання плану роботи за звітний період. У доповідних записках чітко зазначається кількість виконаних та невиконаних планових заходів, причини невиконання та подальше вирішення цих питань. Викладення інформації проводиться виключно в межах реалізації завдань відповідно до плану, про важливі позапланові заходи зазначається окремо;
доповідні записки, погоджені  заступниками міського голови,  секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету, до 5 числа першого місяця наступного кварталу передаються до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю.
Відповідальність за якісну підготовку та своєчасне надання доповідних записок про виконання плану роботи покладається на керівників відповідних структурних підрозділів та заступників міського голови,  секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).
Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю до 15 числа першого місяця наступного кварталу подає на розгляд та затвердження міському голові узагальнену доповідну записку про виконання плану роботи за звітний період.
3.9. Робота управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради проводиться за річними та квартальними планами, які розглядають і затверджують заступники міського голови,  секретар міської ради та керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків. Виконання планів роботи забезпечує керівник структурного підрозділу.
3.10. Плани роботи управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради повинні передбачати:
– виконання галузевих повноважень, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами,
– проведення засідань консультативно-дорадчих органів,
– підбиття підсумків діяльності відповідної галузі,
– здійснення особистого прийому громадян,
– питання, що потребують розгляду на нарадах у заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків),
– організаційно-масові заходи, що будуть проводитися протягом відповідного періоду,
– інші заходи.
3.11. Плани роботи управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради формуються на підставі пропозицій підрозділів, що входять до їх складу (відділів, секторів). Підрозділи без структурного поділу формують свої плани на основі пропозицій або особистих планів своїх працівників.
3.12. Посадова особа, відповідальна за планування роботи структурного підрозділу, що визначена наказом керівника цього органу або посадовою інструкцією працівника, узагальнює надані пропозиції, формує проект плану та не пізніше ніж за 10 днів до наступного кварталу подає його на розгляд керівнику.
3.13. Проект плану роботи за підписом керівника управління, відділу та іншого виконавчого органу міської ради не пізніше як за 5 днів до наступного кварталу подається на затвердження заступникам міського голови,  секретарю міської ради та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
3.14. Заступники міського голови,  секретар міської ради та керуючий справами виконавчого комітету розглядають та затверджують плани управління, відділу та іншого виконавчого органу міської ради до початку відповідного кварталу.
3.15. Стан виконання плану роботи управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради розглядається на апаратних нарадах у керівника. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється їх керівниками та заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).
Розділ ІV.  Порядок підготовки проектів рішень виконавчого комітету
міської ради
4.1. Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів ради, керівниками комунальних та інших підприємств, організацій установ, органами виконавчої влади.
4.2. Підготовка проектів рішень на засідання виконавчого комітету здійснюється переважно суб’єктами їх внесення – міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів міської ради, в окремих випадках – керівниками комунальних підприємств та органів виконавчої влади.  До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій та ін.
У разі, коли розроблення проекту рішення доручено кільком виконавцям, його головним розробником є виконавець, зазначений першим.
4.3. При підготовці проектів рішень, які вносяться на засідання виконавчого комітету, розробник має вивчити з цієї проблеми чинне законодавство України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення обласної ради, розпорядження голови обласної державної адміністрації, раніше прийняті рішення виконавчого комітету з цих питань, тощо. Рішення виконавчого комітету повинні відповідати вимогам діючого законодавства. Як правило, з одного і того ж питання не повинно бути два чи більше рішень.
4.4. У випадках, коли здійснення заходів, передбачених проектом рішення, пов’язані з витратами коштів, слід визначити їх розмір та джерела фінансування.
4.5. Якщо проект рішення вносить значні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визначити такими, що втратили чинність окремим пунктом.
4.6. При підготовці проектів рішень слід дотримуватися таких вимог:
4.6.1. Назва проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті рішення йде мова про декілька питань, його назва формулюється узагальнено.
4.6. 2. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків. При цьому в проекті рішення не повинні передбачатися доручення декларативного характеру, а також питання, що не належать до компетенції виконавчого комітету.
4.6.3. Текст проекту рішення складається з двох частин: у першій частині (мотивувальній) вказуються обґрунтування або підстави для його прийняття, у другій (розпорядчій) викладаються висновки, рекомендації, завдання, доручення.
У розпорядчій частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають конкретні завдання, повні назви виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль. У випадках, коли рішення носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох виконавців, визначається один із підрозділів для координації і узагальнення проведеної роботи.
4.6.4. При тривалих термінах виконання необхідно зазначити проміжні контрольні строки і доручення відповідним виконавцям щодо надання проміжної інформації про хід виконання рішення.
4.6.5. Якщо організація контролю за виконанням рішення покладається на кількох заступників міського голови за напрямками діяльності, то необхідно зазначити одного відповідального за організацію контролю по виконанню рішення в цілому.
4.6.6. У випадку виконання раніше прийнятих рішень до проекту рішення вносяться пропозиції про зняття їх з контролю.
4.6.7. Перший примірник проекту рішення має містити перелік виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста, яким буде надіслано прийняте рішення до виконання або до відома.
4.7. До першого примірника проекту рішення додаються такі матеріали:  довідки, акти, копії свідоцтв та інші необхідні документи, а також інформація з питання, що обговорюється, список осіб, які мають бути  на засіданні, складений у  алфавітному порядку.
4.8. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень, пояснювальних довідок, дотримання термінів їх подання покладається на керівників виконавчих органів міської ради або осіб, які їх  заміщують  на законних підставах.
 4.9. Проект рішення в обов’язковому порядку має бути погодженим заступником міського голови, секретарем міської ради відповідно до розподілу обов’язків, юридичним відділом та керуючим справами виконавчого комітету,  в разі необхідності – керівниками виконавчих органів міської ради, начальником сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи, а також з підприємствами, установами та організаціями, які мають відношення до порушеного в проекті рішення питання.
Кожен аркуш проекту рішення погоджується юридичним відділом.
4.10. Погодження проекту рішення здійснюється шляхом  складання відповідної довідки (додається). Зауваження та пропозиції до проекту рішення здійснюється виключно з посиланням на відповідні норми чинного законодавства, які порушені чи не дотримані під час підготовки проекту рішення. Розробник проекту рішення в обов’язковому порядку надає висновок щодо врахування зауважень чи пропозицій або мотивованого їх відхилення.
4.11. Якщо проект рішення поданий з порушенням вимог, зазначених у цьому регламенті, або він потребує докорінної переробки, заступник міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків повертає його на доопрацювання з установленням терміну повторного подання.
4.12. Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він погоджується повторно.
4.13. Проекти рішень виконавчого комітету, що стосуються питань демонополізації економіки, розвитку конкуренції і підприємництва, антимонопольного регулювання, обов’язково погоджуються з територіальним відділенням Антимонопольного  комітету України у порядку, визначеному «Положенням про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної  виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 р. №4-р.
4.14. У разі якщо виконавчий комітет ініціює внесення відповідного рішення на розгляд міської ради проект рішення в обов’язковому порядку погоджується секретарем міської ради.
4.15. Підготовлені і належним чином оформлені  проекти рішень разом з усіма матеріалами, що додаються тільки до першого примірника проекту рішення, подаються головним розробником не пізніше як за 7 днів до засідання виконавчого комітету в кількості 10 примірників керуючому справами виконавчого комітету.
Для розміщення проектів рішень виконавчого комітету  на офіційному сайті Охтирської міської ради розробник не пізніше як за 20 робочих днів до засідання виконавчого комітету надає проекти рішень в електронному варіанті сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
4.16. Перший примірник проекту рішення з кожного питання оформлюється на бланку виконавчого комітету.
4.17. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, які є його авторами, а також на заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків між ними.
Розділ V.  Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету
міської ради. Прийняття рішень
5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету проводяться згідно з планом роботи виконавчого комітету, скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним повноважень  його заступником, як правило, в третю середу місяця о 9-00 годині не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
5.2. На засіданнях виконавчого комітету розглядаються питання, передбачені планом роботи виконавчого комітету. У разі необхідності внесення на розгляд виконавчого комітету інших питань, віднесених чинним законодавством до відання виконавчих органів міської ради, його ініціатори готують відповідне подання на ім’я міського голови за погодженням заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків між ними.
5.3. Коригування планового переліку питань, що будуть розглядатися на засіданні  виконавчого комітету  покладається на відділ організаційно-кадрової роботи та контролю з врахуванням пропозицій, внесених та погоджених керівниками виконавчих органів міської ради  не пізніше, як за десять днів до засідання виконавчого комітету.
В окремих  випадках коригування переліку питань може бути здійснене не пізніше, ніж за 1 день до засідання виконавчого комітету за умови наявності підготовленого та належним чином погодженого  проекту рішення.
5.4. На підставі наданих матеріалів відділ організаційно-кадрової роботи та контролю  формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету, який погоджується з керуючим справами виконавчого комітету.
5.5. Проект порядку денного разом з проектами рішень та інформацією до них за 5 днів до засідання виконавчого комітету надається членам виконавчого комітету.
5.6.  Контроль за  своєчасним поданням документів та загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на керуючого справами виконавчого комітету.
5.7. Якщо з будь-якого питання, що вноситься на засідання виконавчого комітету, відповідні матеріали до встановленого терміну не надійшли до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, це питання має бути знято з порядку денного. Повторне внесення такого питання до порядку денного може бути здійснене лише за погодженням міського голови.
5.8. Склад учасників для розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається керівником виконавчого органу міської ради, який готував проект рішення та узгоджується з керуючим справами виконавчого комітету.
Списки запрошених із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, телефону, підписані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, передаються до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю одночасно з іншими матеріалами.
На кожному засіданні виконавчого комітету мають бути присутні керівники або особи, що їх заміщують юридичного відділу, управління фінансів, відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, інші керівники виконавчих органів міської ради. Також на засідання виконавчого комітету запрошуються міжрайонний прокурор, керівники місцевих органів виконавчої влади, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих засобів масової інформації.
5.9. Повідомлення про час проведення засідання виконавчого комітету здійснюють:
5.9.1. Членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, міжрайонного прокурора,  керівників місцевих органів виконавчої влади –   відділ організаційно-кадрової роботи та контролю;
5.9.2. Запрошених для розгляду того чи іншого питання порядку денного осіб – керівники виконавчих органів, які готували відповідний проект рішення на розгляд виконавчого комітету;
5.9.3. Керівників органів самоорганізації населення – відділ з організації діяльності ради;
5.9.4. Керівників засобів масової інформації – сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
5.10. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання та його протоколювання здійснює відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.
5.11. Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.
5.12. Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним повноважень, заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
Порядок денний і регламент кожного засідання виконавчого комітету затверджуються на початку засідання за пропозицією головуючого. Як правило, для доповіді надається до 10 хв., співдоповіді до 7 хв., для висвітлення  питання до 5 хв.
5.13. Доповідають на засіданні виконавчого комітету, як правило, розробники проектів рішень – заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники або інші посадові особи виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, керівники місцевих органів виконавчої влади.
5.14. У процесі засідання виконавчого комітету його учасники мають право:
5.14.1. Члени виконавчого комітету:
– вносити пропозиції щодо порядку денного й регламенту роботи засідання;
– брати участь в обговоренні питань порядку денного;
– вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;
– пропонувати внести зміни, доповнення до проектів рішень або перенесення розгляду питання на наступне засідання.
5.14.2. Запрошені з дозволу головуючого на засіданні:
 – брати участь в обговоренні питань, що внесені до порядку денного;
– давати довідки з питань, що розглядаються;
–  задавати доповідачу запитання.
5.15. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.
 5.16. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на засіданнях відкритим голосуванням більшістю від загального складу виконавчого комітету.
5.17. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.
5.18. Проекти рішень, в ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання остаточно редагуються виконавцями, погоджуються й подаються міському голові.
5.19. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою та керуючим справами виконавчого комітету. Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконавчого комітету. Після цього рішення передаються до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю для реєстрації.
5.20. Підписані рішення виконавчого комітету реєструються відділом організаційно-кадрової роботи та контролю і надсилаються керівникам виконавчих органів міської ради, підприємствам, установам та організаціям міста, громадянам зазначеним у рішенні, впродовж п’яти днів після їх підписання.
Також екземпляри рішень виконавчого комітету надсилаються  міжрайонному прокурору та  організаційному відділу Сумської  обласної державної адміністрації.
5.21. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території міста органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.
5.22. Рішення набирають чинності, як правило, з моменту їх прийняття, якщо в них не встановлений інший строк введення їх у дію.
5.23. Рішення виконавчого комітету, що носять загальнообов’язковий, нормативно-правовий та регуляторний характер, набирають чинності від дня їх офіційного оприлюднення в одному з місцевих друкованих ЗМІ, про що в них це зазначається окремим пунктом з визначенням відповідальних осіб за їх оприлюднення.
5.24. Рішення виконавчого комітету розміщуються на офіційному сайті Охтирської міської ради. Не підлягають оприлюдненню відомості, що містять інформацію про конкретних осіб, яка відповідно до чинного законодавства України носить конфіденційний характер. Витяги з рішень, що містять інформацію про конкретних осіб, яка відповідно до чинного законодавства носить конфіденційний характер, можуть бути надані  суду, органам прокуратури, органам внутрішніх справ, органам державної податкової служби, державним виконавцям, нотаріусам, органам Служби безпеки України та іншим органам державної виконавчої влади (їх посадовим особам), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України, за письмовим запитом  цих органів за  підписом їх  керівників або осіб, які їх заміщують станом на день здійснення запиту.
5.25. Копії рішень в електронному варіанті не пізніше як на третій  день з дня їх прийняття надаються розробником цього рішення  до відділу  організаційно-кадрової роботи та контролю для створення електронної бази  даних міської ради.
5.26. Контроль за виконанням  рішення виконавчого комітету  покладається переважно на заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого  справами виконавчого комітету згідно з розділом обов’язків  або іншу посадову особу,  в разі необхідності безпосередньо зазначену в рішенні виконавчого комітету.
5.27. У разі виникнення необхідності термінового прийняття рішення виконавчого комітету з метою вирішення непередбачених питань, як виняток, виключно з дозволу міського голови, воно може бути прийняте між основними (черговими) засіданнями виконавчого комітету.
Підготовка проектів рішень з таких питань проводиться відповідно до загального порядку, визначеного цим Регламентом.
5.28. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути скасовані міською радою у встановленому порядку.
5.29. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
5.30. На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол ходу розгляду питань, який оформляється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю та підписується міським головою або особою, що виконує на засіданні його обов’язки.
Розділ VІ.  Порядок підготовки, внесення та розгляд проектів
розпоряджень міського голови
6.1. Міський голова на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчого комітету видає в межах власних і делегованих повноважень розпорядження і несе за них відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Розпорядження міського голови, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян, посадовими особами і громадянами.
6.2. За змістом розпорядження міського голови поділяються на розпорядження:
– з основної діяльності;
– з особового складу, в т.ч. про надання відпустки та відрядження тощо.
6.3. Проект розпорядження міського голови (далі – проект розпорядження) мають право вносити  заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники  виконавчих органів міської ради та інші посадові особи місцевого самоврядування за власною ініціативою або за дорученням міського голови.
Організації, підприємства та установи будь-якого рівня, громадські організації можуть вносити пропозиції щодо підготовки проектів розпоряджень до структурних підрозділів міської ради за напрямком їх діяльності.
Підготовка розпоряджень з кадрових питань та по відрядженнях регламентується чинним законодавством та іншими нормативними документами і здійснюється головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, який опікується питаннями кадрової роботи, державної служби та нагород.
6.4. Проекти розпоряджень мають бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, конкретні заходи, терміни виконання, відповідальних осіб, перелік виконавчих органів міської ради, установ, організацій,  яким буде надіслано розпорядження міського голови до виконання або до відома.
6.5. Відповідальність за якість підготовки проекту розпорядження  покладається на керівника виконавчого органу, який є розробником проекту, або особу,  яка його заміщує на законних підставах.
6.6. Проект розпорядження міського голови  в обов’язковому порядку має бути погодженим заступником міського голови, секретарем міської ради відповідно до розподілу обов’язків, начальником юридичного відділу, посадовою особою, відповідальною за організацію роботи щодо запобігання і протидії корупції, керуючим справами виконавчого комітету,  в разі необхідності – керівниками виконавчих органів міської ради, а також з підприємствами, установами та організаціями, які мають відношення до порушеного в проекті розпорядження питання.
6.7. З метою розробки проектів розпоряджень, в окремих випадках, можуть  утворюватися робочі групи та комісії. До їх складу можуть бути  включені посадові особи  апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради, а також за згодою депутати міської ради, керівники підприємств, установ та організацій міста.
6.8. Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження  здійснюються виключно  з посиланням на відповідні норми чинного законодавства, які порушені чи недотримані під час  підготовки  проекту розпорядження.
Розробник проекту розпорядження  в обов’язковому  порядку надає  висновок щодо врахування зауважень чи пропозицій або мотивованого їх відхилення. В разі необхідності розбіжності по ньому повинні бути розглянуті заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків за участю сторін.
6.9. Опрацьований і підготовлений відповідно до вимог чинного законодавства та цього Регламенту проект розпорядження міського голови подається на підпис міському голові або особі, яка виконує  його обов’язки.
Додатки до розпорядження міського голови підписує керуючий справами виконавчого комітету або особа, яка виконує його обов’язки, та керівник структурного підрозділу (розробник проекту розпорядження).
6.10. Підписані міським головою розпорядження реєструються у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю і надсилаються керівникам виконавчих органів міської ради, підприємствам, установам та організаціям міста, громадянам, зазначеним у розпорядженні, а також, щомісяця, до обласної державної адміністрації.
6.11. Розпорядження міського голови з особового складу, про надання відпустки та по відрядженнях реєструються головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, який опікується питаннями кадрової роботи, державної служби та нагород, та невідкладно надаються до відділу бухгалтерського обліку та звітності.
6.12. Копії розпоряджень в електронному варіанті не пізніше як на другий  день з дня їх видання надаються розробником цього розпорядження  до відділу  організаційно-кадрової роботи та контролю для створення електронної бази  даних міської ради.
6.13. Контроль за виконанням розпоряджень міського голови  покладається переважно на заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого  справами виконавчого комітету згідно з розділом обов’язків або, в разі необхідності, інших посадових осіб, безпосередньо зазначених в розпорядженні.
Розділ VІІ. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням
7.1.Організація  роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється у порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в апараті Охтирської міської ради та її виконавчих органах.
Інструкція з діловодства в апараті Охтирської міської ради та її виконавчих органах затверджується розпорядженням міського голови.
Організація  роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
7.2. Відповідальність за стан діловодства і збереження документів в апараті міської ради, її виконавчому комітеті покладається на відділ організаційно-кадрової роботи та контролю. Відповідальність за стан діловодства і збереження документів у виконавчих органах міської ради покладається на  їх керівників.
7.3. Всі  документи, що надходять до апарату міської ради, її виконавчого комітету, реєструється  та попередньо опрацьовуються відділом  організаційно-кадрової роботи та контролю та передаються на розгляд міському голові, заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків або керівникам виконавчих органів міської ради безпосередньо чи їх посадовим особам.
У разі надходження документів у неробочий час, вихідні та святкові дні вони приймаються відповідальними черговими. При одержанні урядових телеграм, інших документів, які мають важливе значення, та документів з грифом «ТЕРМІНОВО», відповідальні чергові негайно доповідають про одержання цих документів міському голові або заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
7.4. Після реєстрації усі документи щоденно о 17-00 передаються на підпис міському голові. В разі надходження документів, що безпосередньо адресуються  заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету або керівникам виконавчих органах міської ради, документи надаються адресату.
7.5. Реєстрація вхідних та вихідних документів ведеться у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю.
7.6. Окрему реєстрацію проходять такі документи:
7.6.1. Таємне діловодство (через начальника сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи)
7.6.2. Документи для службового користування (через начальника відділу організаційно-кадрової роботи та контролю).
Порядок обліку та руху зазначених документів визначається відповідними нормативно-правовими актами та інструкціями.
7.7. Резолюції міського голови або особи, яка його заміщує, інших посадових осіб на документах повинні бути короткими і чіткими, визначати характер доручень, строки і відповідальних виконавців.
Не допускається затримка документів на розгляді з метою накладення резолюції виконавцям у заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету більше доби.
7.8. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Терміни виконання документів можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами чинного законодавства.
Термін виконання документа може бути змінений лише за погодженням з міським головою, а в разі  його відсутності – посадовою особою, яка його заміщує.
7.9. Документи, виконання яких доручається декільком виконавчим органам міської ради, управлінням, організаціям, установам та підприємствам міста  надсилаються  згідно з резолюцією міського голови або резолюцією заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету  всім зазначеним у резолюції виконавцям. При цьому відповідальним  за організацію виконання документу є особа  зазначена в резолюції першою.
7.10. Відповідальність за своєчасне та правильне виконання документів несуть особи, зазначені у резолюціях, а також безпосередні виконавці.
7.11. Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаний, то не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це довести до відома особи, яка наклала резолюцію і запропонувати продовжити термін виконання.
При отриманні такого дозволу виконавець віддає до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю відповідний документ для встановлення нового терміну контролю та обов’язково повідомляє заявника про продовження терміну виконання документу.
7.12 Вихідна кореспонденція, підписана міським головою або його заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків передається до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю для її відправлення адресату.
7.13. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання. Контролю  підлягають зареєстровані документи, в яких містяться  конкретні завдання і визначені виконавці.
Обов’язковому  контролю  підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та  Прем’єр-Міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови.
7.14. Відповідальність за виконання документів несуть посадові особи, на яких покладено контроль, безпосередні виконавці, зазначені у розпорядчому документі  (рішенні, розпорядженні тощо), резолюції керівника. У разі, якщо документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію  виконання документа є працівник, який у резолюції зазначений першим.
7.15. Контроль за виконанням документів у виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради, узагальнення  та формування електронної бази даних рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.
 7.16. Контроль  за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, актів міністерств та інших  органів державної виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету здійснюється шляхом:
–  аналізу  і узагальнення у визначені строки письмової інформації  про стан виконання  документів у цілому або окремих визначених ними завдань,  що надходять від виконавців;
– систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан  виконання документів;
– здійснення  перевірок  виконавчих органів міської ради  щодо  організації контролю за виконанням розпорядчих документів;
– надання  інформації щодо виконання розпорядчих документів виконавцями на засіданні виконавчого комітету, апаратних нарадах при міському голові або його першого заступника, заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого справами виконавчого комітету.
7.17. Виконавчі  органи міської ради інформують посадову особу, яка здійснює контроль про хід або  про повне  виконання документів.
Інформація повинна бути  лаконічною, чітко  відображати стан  виконання завдань і рекомендацій, викладених у контрольному документі.
За повноту  і якість інформації персональну відповідальність  несуть керівники виконавчих органів міської ради, на яких було покладено організацію виконання.
У разі неповного виконання окремих завдань (положень) контрольних документів необхідно надавати пояснення причин їх невиконання та пропозиції  щодо  виконання документів в повному обсязі.
7.18. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і вжито заходів щодо його виконання.
7.19. Зняття з контролю виконання власних документів здійснюється на підставі письмового звіту безпосереднього виконавця, за погодженням із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету. Доручення міського голови знімаються з контролю за погодженням  міського голови або особи яка виконує його обов’язки.
7.20. Роботу з електронною поштою в мережі Internet забезпечує сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення. Офіційною електронною адресою Охтирської міської ради є: miskrada@sm.ukrtel.net.
Розділ VIII. Організація роботи із забезпечення доступу
до публічної інформації
8.1. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в  апараті міської ради та її виконавчого комітету (невідокремлені структурні підрозділи) несе сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення .
8.2. Організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів у цій сфері.
8.3. В управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради  відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників  та визначених відповідальних осіб.
8.4. Основними засадами є:
збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами повноважень, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у їх володінні, крім публічної інформації з обмеженим доступом;
організація прийому запитів на інформацію, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.
8.5. Сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує виконання обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
здійснює централізовану реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до виконавчого комітету  або безпосередньо до цього сектору;
надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію та допомогу при оформленні запитів особам, що не мають змоги з поважних причин особисто подати письмовий запит;
збирає, систематизує, накопичує та зберігає в електронній і паперовій формі інформацію про документи, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету;
забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію, надання достовірних та повних відповідей на запити;
здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками, готує та оприлюднює звіти щодо задоволення запитів на інформацію;
забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, якщо запит подано  не  за належністю;
забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Охтирської міської ради публічної інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
здійснює в межах наданих повноважень реалізацію державної інформаційної політики щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету, доступу кожного до інформації;
виконує інші функції, відповідно до чинного законодавства з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
8.6. Оприлюднення на офіційному сайті Охтирської міської ради обов’язкової публічної інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Уся публічна інформація, що передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації», підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття. Не підлягають оприлюдненню лише акти, що містять інформацію з обмеженим доступом та внутрішньоорганізаційні, при цьому оприлюднюється інформація про їх видання.
8.7. Проекти нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному сайті Охтирської міської ради у спеціальному розділі «Нормативна база» із зазначенням дати оприлюднення документа та/або дати внесення змін.
8.8. Головний розробник відповідного проекту подає до сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення в електронному вигляді проект, що обговорюватиметься, не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.
8.9. За результатами проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів підготовлені структурними підрозділами звіти протягом двох днів подаються сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення звіти з метою їх оприлюднення на сайті Охтирської міської ради.
8.10. Розгляд запитів на інформацію здійснює сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
8.11. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до виконавчого комітету, у тому числі  передані електронною поштою, факсом, надані особисто  реєструються централізовано у секторі інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення. Отримані запити  реєструються та обліковуються в день їх надходження в спеціальному журналі, що ведеться в електронній формі.
Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.
8.12. У разі якщо документ оформлено як запит на інформацію, проте не має наявних підстав для розгляду як запит за своїм характером, він передається до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, про що повідомляється запитувач інформації. У разі якщо документ оформлено як запит, проте за своїм характером є зверненням, пропозицією, скаргою від громадян, то він передається до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю для подальшої роботи.
Якщо отриманий запит на інформацію містить поряд з вимогою надання інформації або копії офіційного документа, також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в частині скарги, пропозиції, заяви – як звернення, згідно з Законом України «Про звернення громадян». При цьому відповідь запитувачу інформації стосовно публічної інформації надається сектором інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення, а в частині  скарги, пропозиції, заяви готується службова записка заступнику міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків з пропозицією подальшого розгляду згідно з чинним законодавством.
8.13. Залежно від змісту запиту його копія разом із супровідним листом за підписом начальника сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення направляється структурному підрозділу, де зберігається або може зберігатися запитуваний документ чи інформація. Відповідальна особа структурного підрозділу готує запитувані копії документів або інформації та подає їх до сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання запиту, у встановленому порядку.
8.14. Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за підготовку запитуваних копій документів чи інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації у визначені строки до сектору інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
8.15. Відповідь запитувачу за загальним правилом повинна бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту в визначений ним спосіб.
8.16. Відповідь на запит може містити:
1) всю запитувану інформацію;
2) частину інформації та відмову в задоволенні запиту в іншій частині;
3) відмову в задоволенні запиту повністю.
8.17. Відповідь на запит надається протягом 48 годин з моменту його отримання, якщо він стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, та зазначені обставини в запиті обґрунтовані належно.
8.18. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін надання відповіді на запит за дозволом міського голови може бути подовжено до  20 робочих днів.
8.19. Відповідь запитувачу надається сектором інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення відповідно до вимог та строків установлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
8.20. Загальний контроль за дотриманням чинного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керуючого справами виконавчого комітету, безпосередній контроль та відповідальність за його здійснення – сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
Розділ  ІХ. Розгляд звернень і організація прийому громадян
9.1.  Організація роботи зі зверненнями громадян  у виконавчому комітеті здійснюється згідно з  законодавством України про звернення громадян, що включає Закон України «Про звернення громадян» та інші  акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього закону.
9.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 (зі змінами) «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».
9.3. Усі пропозиції, заяви, скарги, що надійшли до виконавчого комітету приймаються та реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках або журналі. Облік  особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету здійснюється на  картках, в журналах, або на електронних носіях.
9.4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків. Відповіді на звернення громадян готують виконавчі органи міської ради, інші органи в межах визначеної законодавством України компетенції та доручення щодо розгляду.
9.5. Міський голова, заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють прийом громадян з особистих питань у виконавчому комітеті міської ради та виїзні  прийоми згідно з графіками, що затверджуються міським головою і оприлюднюються  в засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження або на офіційному сайті міської ради та розміщується у фойє виконавчого комітету в доступному для вільного огляду місці.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
9.6. Попередній запис громадян на особистий прийом, з’ясування підвідомчої належності питання, порушеного у  зверненні,  здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.
9.7. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому міського голови, заступників міського голови,  секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.
9.8. Інформація про результати розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі  в обласній державній адміністрації надається  виконавчими органами міської ради, що  здійснювали розгляд та вирішення порушених у зверненні питань, до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю   на паперових та електронних носіях.
Інформування обласної державної адміністрації про розгляд звернень, що перебувають на її контролі, здійснюється  відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.
9.9. Про результати розгляду звернень громадян, що надходять за допомогою засобів телекомунікації від Державної установи «Сумський обласний контактний центр» та не потребують додаткового вивчення відділ організаційно-кадрової роботи та контролю повідомляє заявників протягом п’яти календарних днів після їх надходження, а ті, що потребують додаткового вивчення, – протягом п’ятнадцяти календарних днів після їх надходження.
9.10. Щоденний консультативний прийом громадян здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю.
9.11. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю щомісяця аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення обґрунтованих скарг і зауважень, контролює  вирішення  порушених в них питань.
9.12. Контроль та відповідальність за своєчасним і якісним  розглядом  письмових  та усних звернень   покладається на відділ організаційно-кадрової роботи та контролю, керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ  та організацій міста,  до компетенції яких  належить розгляд та  вирішення (надання відповіді) порушених у  зверненні питань.
9.13. Повторні звернення від одного і того ж  громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті не розглядаються, так  само як і звернення, що не  підлягають розгляду та вирішенню відповідно до чинного законодавства.
9.14. При виконавчому комітеті утворено, як дорадчий орган,  постійну  комісію з питань розгляду звернень громадян, що діє відповідно до  затвердженого положення.
Розділ Х. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів
та інших заходів, навчання кадрів
10.1. Наради, семінари та інші заходи у виконавчому комітеті проводяться відповідно до планів роботи виконавчого комітету міської ради або за вказівкою міського голови,  заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету.
10.2. Дні проведення нарад, семінарів визначаються поточними або тижневими планами роботи виконавчого комітету. Наради, семінари, не внесені  до плану роботи, проводяться за погодженням з міським головою.
10.3. Склад  учасників, плани проведення та питання порядку денного нарад, семінарів,  погоджуються  міським головою, заступниками, секретарем  міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
10.4. Організація проведення нарад, семінарів та інших заходів при міському голові, заступниках міському голові, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету,  визначення й узгодження часу та місця їхнього проведення, запрошення учасників та ведення протоколу під час них покладається на виконавчі органи міської ради, що відповідають за їх підготовку.
10.5. Питання щодо необхідності надання приміщення (сесійної зали) для проведення нарад, семінарів та інших заходів погоджується із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації використання приміщень.
10.6. За підсумками наради, семінару складається протокол, до якого вносяться всі надані доручення та прийняті рішення. Протокол оформляється у триденний строк з дня проведення наради, семінару. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що  розглядалися і прийняті за результатами розгляду рішення.
10.7. В разі необхідності на наради, семінари можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.
10.8. Апаратні наради при міському голові проводяться згідно з планом роботи виконавчого комітету, як правило,  щопонеділка о 8.00 годині.
Учасниками апаратної наради є заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, органів державної виконавчої влади,  підприємств, що надають послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій, централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Під час  розгляду окремих питань, за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету, на нараду можуть бути  запрошені інші особи, які мають відношення до питань, що розглядаються. Явку запрошених на розгляд планового питання покладається на осіб, які готують його для розгляду на нараді згідно із затвердженим планом.
10.9. Уточнений перелік питань для розгляду на апаратних нарадах  складає начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю, відповідно до плану роботи виконавчого комітету.
10.10. Відповідальність за якість підготовки документів, доповідей на апаратні наради покладається на осіб, які готують питання для розгляду на нараді. Крім інформації доповідь має містити аналіз та пропозиції щодо покращення стану справ, і в разі необхідності – відповідний проект доручення міського голови.
10.11. Ведення, оформлення, облік і зберігання протоколів апаратних нарад при міському голові здійснює відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.
Прийняті рішення та надані доручення на апаратній нараді оформляються у дводенний термін протоколом.
10.12. Організація контролю за виконанням доручень міського голови, даних на апаратних нарадах, покладається на відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.
10.13. Навчання посадових осіб проводиться згідно з планом роботи виконавчого комітету.
10.14. Організацію проведення навчання,  облік та реєстрацію присутніх, забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.
10.15. Відповідальність за стан  відвідування занять  посадовими особами місцевого самоврядування несуть особисто заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а також керівники виконавчих органів міської ради.
Розділ ХІ. Порядок висвітлення діяльності виконавчих органів
міської ради  на офіційному сайті Охтирської міської ради
11.1.  Інформація для розміщення на офіційному сайті Охтирської міської ради (далі – сайт міської ради) формується згідно з вимогами чинного законодавства.
11.2. Розміщення тематичної інформації на сайті міської ради здійснюється сектором інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення за погодженням фактичних та статистичних даних із заступником міського голови, секретарем  міської ради, керуючим  справами виконавчого комітету згідно з розділом обов’язків.
11.3. Інформація, розміщена на сайті міської ради, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (підписання) документа, після створення та/або зміни інформації.
11.4. Підрозділ, що подає інформацію на сайт міської ради, несе повну відповідальність за її достовірність, точність, якість, своєчасність та оперативність надання.
11.5. Підрозділи подають інформацію (документи), підписану керівником підрозділу і погоджену заступником міського голови, секретарем  міської ради, керуючим  справами виконавчого комітету згідно з розділом обов’язків (у тому числі в електронному вигляді) сектору  інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення для розміщення на сайті міської ради.
11.6. За технічне забезпечення та безпеку сайту міської ради відповідає сектор інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення.
Розділ ХІІ. Організація кадрової роботи  у виконавчому комітеті
12.1. Організацію кадрової роботи у виконавчому комітеті  забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи та контролю. Робота з кадрами  у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до вимог  чинного законодавства,  за затвердженим виконавчим  комітетом річним планом, у якому передбачаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
12.2. Прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування, просування по службі та звільнення з неї здійснюється відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», інших  актів  законодавства з цих питань.
12.3 Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу та  підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України для посадових осіб місцевого самоврядування  і  пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її  проходженням.
12.4. Особи,  які призначаються на посади, що віднесені до номенклатури посад працівників, які повинні мати допуск до  режимно-секретної роботи з документами призначаються на ці посади за умови отримання  відповідного допуску.
Оформлення документів та проекту розпорядження щодо надання допуску до державної таємниці здійснює начальник сектору по взаємодії з правоохоронними органами та режимно-секретної роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету. Відповідно до  номенклатури посад в порядку,  встановленому  законодавством про державну таємницю, він готує проект відповідного розпорядження,  надсилає до  управління Служби  Безпеки України в Сумській області необхідні документи для отримання висновку щодо можливості надання допуску до державної таємниці. У проекті розпорядження про звільнення з посади одночасно зазначається  про скасування працівникові  такого допуску.
12.5. Прийняття працівників на роботу до виконавчого комітету  на посади, не віднесені до категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування, та звільнення їх з цих посад здійснюється відповідно до законодавства України  про працю.
12.6. Робота з кадровим резервом здійснюється у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Положення про формування кадрового резерву для державної служби», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199.
12.7. Міський голова, заступники міського голови, секретар  міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів міської ради та інші посадові особи виконавчих органів міської ради  зобов’язані підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на 4 роки на підставі Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997р. №167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації керівників державних підприємств, установ і  організацій».
Організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.
Пропозиції щодо підвищення  кваліфікації  посадових осіб органів місцевого самоврядування подають керівники виконавчих органів міської ради до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю для узагальнення.
12.8. Відповідальність за  кадрову роботу  у виконавчому комітеті  та інших виконавчих органах міської ради покладається на керуючого справами виконавчого комітету.
Розділ ХІІІ. Взаємодія виконавчого комітету міської ради з обласною
державною адміністрацією, обласною радою, підприємствами,
установами і організаціями, об’єднаннями громадян
13.1. Взаємодія виконавчого комітету з обласною державною адміністрацією, обласною радою, підприємствами, установами, організаціями  ґрунтуються на основі положень, визначених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.
Вона здійснюється міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету, начальниками управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради на відповідних рівнях згідно з функціональними обов’язками шляхом визначення завдань, погодження планів, програм і дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення спільних нарад та інших заходів.
13.2. Контроль за виконанням виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
13.3. Для підготовки інформації про здійснення виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради два рази на рік до 5 липня та 5 січня надають до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю на паперовому і електронному носіях інформацію про здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, перевірки щодо здійснення делегованих повноважень, випадки їх опротестування прокурором та скасування, а також інші дані за встановленою формою. До інформації додається довідка.
13.4. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю в установлені терміни готує та надсилає до обласної державної адміністрації узагальнену письмову інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом міської ради по кожній статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за встановленою формою. Додатково до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації надаються копії рішень виконавчого комітету й розпоряджень міського голови, прийнятих та виданих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Розділ ХІV. Інші питання організації роботи у виконавчому комітеті
14.1. У виконавчому комітеті  та виконавчих органах міської  ради, незалежно від  місця їх розташування, встановлюється  єдиний  режим  роботи за гнучким  графіком обідньої перерви з урахуванням  безперервної роботи установи:
– початок  роботи о 8-00;
– закінчення  роботи о 17-15 ( в  п’ятницю о 16-00).
Працівникам надається  перерва  для  відпочинку і  харчування  тривалістю  1 година за гнучким графіком.
14.2. Перебування керівників відділів, інших структурних підрозділів, розміщених в приміщенні виконавчого комітету, із службових питань в робочий час за межами адміністративного приміщення повинно бути погоджено із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а спеціалістів відповідних підрозділів – з їх керівниками.
14.3. Перебування працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших невідокремлених структурних підрозділів в приміщенні виконавчого комітету у вихідні та святкові дні може проводитись лише з дозволу заступників міського голови, секретаря міської ради або керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, про що інформується відповідальний черговий і робиться відповідний запис в книзі обліку перебування в приміщенні у вихідні та святкові дні.
14.4. У виконавчому комітеті  та виконавчих органах міської ради здійснюється табельний облік робочого часу працівників, який складається особою, призначеною наказом по структурному підрозділу.
Табель обліку робочого часу підписується начальником структурного підрозділу та подається до відділу бухгалтерського обліку та звітності (апарат міської ради та її виконавчого комітету (невідокремлені структурні підрозділи)) не пізніше 20 числа кожного місяця або бухгалтеру (відокремлені структурні підрозділи).
14.5. Щорічно до 25 грудня керівники виконавчих органів міської ради складають графіки відпусток працівників на наступний рік, які погоджуються заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
14.6. Заяви про надання  відпусток (щорічних  основних та додаткових, без  збереження заробітної плати тощо) працівникам апарату міської ради  та виконавчих органів міської ради (невідокремлених структурних підрозділів) погоджуються їх керівниками, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, візуються  міським головою з наступним  виданням розпорядження міського голови.
Заяви про надання відпусток  керівникам та їх заступникам виконавчих органів міської ради (відокремлених структурних підрозділів) погоджуються заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, візуються  міським  головою з наступним  виданням наказу  по відповідному виконавчому органу міської ради.
14.7. Відрядження міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, інших посадових осіб  апарату міської ради  та виконавчих органів міської ради (невідокремлених структурних підрозділів) здійснюється на підставі відповідного документа, що  свідчить про необхідність відрядження, за резолюцією міського голови, з виданням відповідного розпорядження.
Відрядження керівників виконавчих органів (відокремлених структурних підрозділів), їх заступників здійснюється на підставі відповідного документу, що свідчить про необхідність відрядження та за погодженням із заступниками міського голови, секретарем міської ради або керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
Фінансові  звіти про відрядження затверджуються міським головою або  особою яка виконує його обов’язки не пізніше як на третій робочий день після прибуття з відрядження.
14.8. Цілодобове чергування  у приміщенні виконавчого комітету у вихідні   та святкові дні, а також в неробочий час здійснюється відповідальними черговими.
14.9. В окремі вихідні та святкові дні за окремим графіком, затвердженим розпорядженням міського голови, чергують міський голова, заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, інші працівники виконавчих органів міської ради.
14.10. Кожен працівник апарату  міської ради  та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради повинен підтримувати нормальний морально-психологічний клімат в установі:
– з повагою ставитися до колег і співробітників;
– надавати необхідну допомогу в роботі, уважно ставитись до відвідувачів;
– бути коректним, витриманим, ввічливим у спілкуванні з будь-ким.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
виконавчого комітету Охтирської міської ради
1.Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Охтирської міської ради (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про адміністративні послуги”, регламенту роботи виконавчого комітету Охтирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.06.2012 № 109, інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин, з метою забезпечення чіткої організації праці, належних та безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни та надання якісних адміністративних послуг.
1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням з боку керівництва Охтирської міської ради необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну та якісну працю.
До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.3. Правила є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування та робітниками і службовцями виконавчого комітету Охтирської міської ради незалежно від посади та виконуваної роботи.
1.4.  Правила затверджуються та змінюються зборами трудового колективу.
1.5. Правила доводяться до відома працівників виконавчого комітету.
1.6. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються міським головою в межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом Охтирської міської ради.
2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників
          2.1. Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору. Відбір працівників здійснюється на конкурсній основі чи  за  іншою  процедурою,  передбаченою законодавством України.
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Охтирської міської ради та Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Охтирської міської ради розробляється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю  і затверджується розпорядженням міського голови.
Під час прийняття на роботу працівники мають подати:
– особисту заяву;
– особову картку (ф.П2-ДС) з додатками, та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
– диплом про освіту;
– документ про присвоєння наукового ступеня чи звання (якщо є);
– паспорт,
– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
– підписані   претендентом  попередження  про  встановлені законодавством   України  обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  на  службу   в органи місцевого самоврядування та  її  проходженням;
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік (для посадових осіб місцевого самоврядування);
– довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);
– трудову книжку, оформлену в установленому порядку,
– для осіб призовного віку військово-облікові документи;
– документи, що посвідчують наявність пільг (якщо є);
– свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;
– медичну   довідку  про   стан   здоров’я  за  формою, встановленою   МОЗ   (у   разі   проходження   особою  спеціальної перевірки).
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.
При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
Якщо за певних умов змінюються особові дані працівника (зміна прізвища, адреси місця проживання тощо), він зобов’язаний повідомити про це відділ організаційно-кадрової роботи та контролю і внести зміни до особової картки.
2.2. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади у виконавчому комітеті Охтирської міської ради, може проводитися їх стажування терміном до двох місяців або встановлюватися випробування на строк до 6 місяців.  Проходження стажування оформляється планом стажування.  Після закінчення терміну стажування особою, відповідальною за стажування подається  міському голові доповідна записка про результати стажування з висновками щодо можливості призначення стажиста на посаду.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.
2.3. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу відповідно до статті 11 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.
2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має ознайомитися під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами праці, своїми правами та обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
2.5. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, зі змістом якого працівник ознайомлюється під підпис. У розпорядженні має бути зазначено найменування посади, категорія, ранг, умови оплати праці.
2.6. Для всіх працівників, які працюють у виконавчому комітеті Охтирської міської ради понад п’ять днів, ведуться записи у трудових книжках.  Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету.
Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.
2.7. Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, та у порядку, визначених чинним законодавством України.
2.8. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Охтирської міської ради письмово за два тижні.
У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, який він просить.
Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією Охтирської міської ради законодавства про працю, трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.
2.9. Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України, та інших підстав, передбачених законодавством.
2.10. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.
2.11. Підставами для припинення служби в органах місцевого самоврядування також є:
– порушення  посадовою особою місцевого самоврядування присяги,
передбаченої  статтею  11  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
– порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
– неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений строк;
– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
– досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
2.12. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови, текст якого оголошується працівникові під підпис.
2.13. У день звільнення працівнику видається трудова книжка та виплачується всі належні йому від установи суми. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, керівництво Охтирської міської ради зобов’язане письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Днем звільнення вважається останній день роботи.
2.14. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.
3.Основні обов’язки працівників
Основними обов’язками працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради є додержання вимог:
– Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закону України “Про адміністративні послуги”, регламенту роботи виконавчого комітету Охтирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.06.2012 № 109, інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин;
– забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;
– сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, доручень заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету у межах визначених повноважень;
– ініціатива і творчість у роботі;
– недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника виконавчого комітету міської ради;
– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;
– недопущення дій, які ускладнюють діяльність виконавчого комітету міської ради або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
– шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників виконавчого комітету міської ради, дотримання високої культури спілкування;
– не виявлення упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;
– постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;
– підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;
– дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
– вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництво виконавчого комітету міської ради;
– утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
– збереження комунальної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку та за його межами;
– своєчасне подання до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).
Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, усвідомлюючи власну відповідальність, зобов’язані:
3.1. Своєчасно, до початку робочого дня, прибути на робоче місце та підготуватись до виконання трудових обов’язків.
3.2. Зареєструватися перед початком робочого дня (до 8.00 год) у Журналі реєстрації при¬хо¬ду на ро¬бо¬ту і вихо¬ду з ро¬бо¬ти працівників, який знаходиться у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю. Після завершення робочого дня зафіксувати у Журналі час виходу з роботи.
Реєстрацію часу виходу на роботу в Журналі реєстрації при¬хо¬ду на ро-бо¬ту і вихо¬ду з ро¬бо¬ти працівників здійснюють власноручно усі працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, окрім міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету.
У структурних підрозділах, які розміщені за межами адміністративної будівлі виконавчого комітету Охтирської міської ради відповідні Журнали ведуться в кожному з них окремо та включаються до номенклатури справ структурного підрозділу.
3.3. Почати роботу відповідно до режиму робочого дня, встановленого у виконавчому комітеті Охтирської міської ради.
3.4. За необхідності відлучення за попередньою згодою безпосереднього керівника, зафіксувати у журналі місцевих відряджень (у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю кабінет № 6) відомості про те, куди і на який час необхідно відлучитися.
3.5. У випадку тимчасової непрацездатності (лікарняного) обов’язково невідкладно повідомляти про це відповідального за ведення табелю обліку робочого часу, а також безпосереднього керівника. Лікарняні листи подавати секретарю комісії виконавчого комітету Охтирської міської ради із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням в перший робочий день після хвороби.
3.6. Своєчасно та в повному обсязі виконувати робочі завдання, посадові обов’язки, забезпечувати належну якість виконуваних робіт.
3.7. Виконувати усні та письмові розпорядження та доручення керівництва.
3.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
3.9. Вживати заходів для термінового усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, негайно інформувати про це керівництво.
3.10. Не курити в службових приміщеннях та адміністративному будинку Охтирської міської  ради.
3.11. Ефективно експлуатувати комп’ютерну та іншу оргтехніку, не надсилати конфіденційну інформацію електронною поштою, не дозволяти стороннім особам працювати за своїми робочими місцями та використовувати комп’ютерну техніку, не встановлювати на службові комп’ютери ігри або інші програми, що не мають причетності до роботи.
3.12. Дбайливо ставитися до майна міської ради, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.
3.13. Уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.
3.14. Надавати відвідувачам Охтирської міської ради максимальну інформацію про діяльність ради.
3.15. Посадовим особам місцевого самоврядування, які виконують обов’язки з надання адміністративних послуг населенню носити індивідуальний службовий бейдж з зазначенням свого прізвища, імені та посади.
3.16. При відповіді на телефонний дзвінок працівник повинен назвати посаду та структурний підрозділ, в якому він працює.
3.17.Дотримуватись правил службового етикету та поведінки, слідкувати за власним зовнішнім виглядом, охайно виглядати.
Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого комітету визначаються у посадових (службових) інструкціях, що затверджуються відповідним чином.
Дотримання трудової дисципліни працівниками виконавчого комітету Охтирської міської ради контролює керуючий справами виконавчого комітету.
4. Основні обов’язки адміністрації
Адміністрація виконавчого комітету Охтирської міської ради зобов’язана:
4.1. Правильно організовувати роботу працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради, закріпити за кожним робоче місце, створити здорові та безпечні умови праці.
4.2. Забезпечувати робочі місця матеріальними ресурсами, комп’ютерною та іншою оргтехнікою.
4.3.Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників.
4.4. Неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників.
4.5. Забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників.
4.6. Давати законні та чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати
й перевіряти своєчасність і точність їх виконання.
4.7. Створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи.
4.8. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.
4.9. Видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством та Колективним договором терміни, здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання.
4.10. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.
4.11. Організовувати облік робочого часу і табелювання працівників.
4.12. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально – трудових питань в установі.
5. Робочий час і час відпочинку
5.1. Для працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради встановлено тривалість робочого часу 40 годин на тиждень із вихідними днями: субота та неділя. Для відповідальних чергових ведеться підсумований облік робочого часу.
Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» час прийому суб’єктів звернень в Центрі надання адміністративних послуг становить не менше п’яти  днів на тиждень та семи годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.
Для чергування щовівторка до двадцятої години після закінчення робочого дня залучаються адміністратори Центру надання адміністративних послуг за  розпорядженням міського голови на підставі подання начальника Центру надання адміністративних послуг чи особи, яка виконує обов’язки начальника Центру надання адміністративних послуг, яким явка на роботу в дні чергування переноситься з 08-00 години на 10-45 годину.
5.3. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування
5.3.1. Для посадових осіб місцевого самоврядування та службовців:
• початок роботи – 8.00 год;
• перерва на відпочинок і харчування з 12.00 до 13.00;
• закінчення роботи -17.15 год., у п’ятницю – 16-00 год.
Для працівників відділу організаційно-кадрової роботи та контролю та Центру надання адміністративних послуг встановлюється  режим роботи з гнучким графіком обідньої перерви для безперервної роботи підрозділів.
5.3.2. Для прибиральників службових приміщень враховуючи особливі умови і характер праці відповідно до ст. 60 Кодексу законів про працю України:
• початок роботи – 6.00 год;
• перерва на відпочинок і харчування з 12.00 до 17.00;
• закінчення роботи -19.00 год.
5.3.3. Для  відповідальних чергових господарської групи:
 – у робочі дні
• початок роботи – 17.00 год; у п’ятницю – 16-00 год.
• закінчення роботи -08.00 год.
– напередодні святкових і неробочих днів
• початок роботи – 16.00 год; у п’ятницю – 15-00 год.
• закінчення роботи -08.00 год.
– у вихідні, святкові та неробочі дні
• початок роботи – 08-00 год.
• закінчення роботи -08.00 год.
при цьому можливість приймання їжі надається  протягом робочого часу.
Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України для  відповідальних чергових господарської групи ведеться підсумований облік робочого часу. Графік роботи відповідальних чергових щомісячно до 1 числа розробляється завідуючим господарської групи, затверджується міським головою за погодженням профспілкового комітету Охтирської міської ради.
Відповідно до ст. 65 Кодексу законів про працю України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи для працівників виконавчого апарату скорочується на одну годину (ст.53 КЗпП України).
Відповідно до ст.20 Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за розпорядженням міського голови з’являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством.
5.4. Заборонено в робочий час відволікати працівників виконавчого комітету міської  ради від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних із діяльністю ради, скликати збори, засідання, наради з громадських питань, окрім роботи профкому, членам якого надається до 2-х годин на тиждень для виконання громадських обов’язків.
5.5. Працівникам виконавчого комітету міської ради надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.
Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком,  який у термін до 25 грудня затверджується розпорядженням міського голови міської  ради за погодженням з профспілковим комітетом Охтирської міської ради на наступний рік з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи структурних підрозділів міської ради та сприятливих умов для відпочинку працівників. Працівники погоджують заяву на відпустку з керівником структурного підрозділу, у якому працюють, та з секретарем міської ради, заступниками міського голови  та керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).
За розпорядженням міського голови працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
5.6. За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку, а також інші відпустки, передбачені чинним законодавством.
6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. За успішне виконання трудових обов’язків, підвищення  продуктивності праці, поліпшення якості роботи, тривалу і бездоганну трудову діяльність, новаторство в праці та інші досягнення застосовуються такі заохочення:
– оголошення подяки;
– нагородження грамотою міського голови;
– видача одноразової премії.
Заохочення оголошується розпорядженням, доводиться до відома  колективу та заноситься до трудової книжки працівника.
6.2. Посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно і  сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надається перевага в просуванні по службі.
6.3. За особливі трудові заслуги робітники, службовці та посадові особи  представляються до нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами органів вищого рівня, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань.
6.4. За високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи установлюються надбавки за інтенсивність праці відповідно до діючого законодавства.
7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни
7.1. Працівник виконавчого комітету Охтирської міської ради несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:
– невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього
трудових обов’язків, визначених трудовим договором та цими Правилами;
– порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах
місцевого самоврядування;
– прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом
робочого дня без поважних причин); – систематичне запізнення на роботу;
– появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного (токсичного)
сп’яніння; розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
– куріння в службових приміщеннях та адміністративному будинку міської
ради;
– перевищення службових повноважень;
– за вчинок, який ганьбить його як посадову особу місцевого самоврядування
або дискредитує Охтирську міську раду.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:
– догана;
– звільнення з роботи.
До працівника, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
– попередження про неповну службову відповідність;
– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або в призначенні на вищу посаду.
За кожне порушення трудової дисципліни до працівника виконавчого комітету Охтирської міської ради може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
7.3. При визначенні виду дисциплінарного стягнення міський голова враховує тяжкості вчиненого проступку та заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення міський голова повинен зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
 Про відмову надати пояснення складається акт за підписом інших двох працівників установи.
7.5. Дисциплінарне стягнення застосовується міським головою безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
7.6. Вид дисциплінарного стягнення оформляється розпорядженням міського голови, текст якого оголошується працівникові під підпис. Працівник підтверджує власноручним підписом ознайомлення з розпорядженням у 3-денний термін. Копія розпорядження зберігається в особовій справі працівника.
7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.
7.8. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення до працівника не застосовувались нові дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та, окрім цього, проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте і швидше, а ніж протягом року з часу його накладення.
7.9. Незалежно від дисциплінарного стягнення, згаданого у п. 7.2 цих Правил, до працівників може застосовуватися ще й такий захід впливу, як повне або часткове позбавлення премії.
8. Заключні положення
8.1. Усі працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, ознайомившись із Правилами внутрішнього трудового розпорядку, підтверджують це власноручним підписом.
8.2. Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради зобов’язані у своїй повсякденній роботі дотримуватися порядку, установленого Правилами.
8.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку набувають чинності після їх затвердження на зборах трудового колективу виконавчого комітету Охтирської міської ради.
8.4. Копія Правил знаходиться у кожному структурному підрозділі виконавчого комітету Охтирської міської ради.
Від адміністрації:
Міський голова І.Ю.Алєксєєв
Від трудового колективу:
Голова профспілкового комітету В.В.Шульженко

 

ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Чат-бот Гаряча лінія